Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Donderdag 1 oktober 2020

Project in de kijker: Zorgethisch denken en handelen in de palliatieve zorg: ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een ervaringsgerichte benadering - Irena De Greef en Bernadette Dierckx de Casterlé

Ons onderzoek naar zorgethische competenties bij het multidisciplinair palliatief team van kliniek Sint Jan (Brussel) speelt in op de steeds wijzigende palliatieve zorgcontext en de hiermee gepaard gaande zorgethische vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn de verschuiving van palliatieve naar gecontinueerde zorg (kantelmoment naar ‘klassieke’ palliatieve zorgverlening, medische interventie-focus en verhouding interventie-preventie) evenals de stijgende diversiteit van het patiëntenbestand (omgaan met interculturele zorgverlening, sociale eenzaamheid en mondigheid van en conflicten tussen de patiënt en/of diens naasten).  

Op vraag van de palliatieve zorgeenheid van Kliniek Sint Jan, gaan we in ons onderzoek na hoe we een vorming kunnen aanbieden in de vorm van een ervaringstraject dat gebruik maakt van exposure met oog op het versterken van de zorgethiek bij haar medewerkers.  

Ons project combineert hiervoor een interventie (ervaringstraject met exposure en een lerende gemeenschap) met een wetenschappelijk onderzoeksproject (actie-onderzoek). Het doel is tweeledig. Ten eerste de kwaliteit van zorg in de praktijk verbeteren, zijnde het versterken van de zorgethiek op de palliatieve afdeling. Ten tweede inzicht ontwikkelen in de bijdrage van onze methodiek: op welke manier en in welke mate kan het ervaringstraject met exposure en een lerende gemeenschap bijdragen tot het versterken van de zorgethiek?

Dit onderzoek vindt plaats in verschillende fasen die, gezien de aard van ons project, elkaar deels overlappen en beïnvloeden. Via de literatuurstudie evalueren we allereerst de zorgethische competenties nodig voor palliatieve zorgverlening evenals de impact van ervaringsgericht leren op de zorgverleners’ zorgethische vaardigheden. Tijdens de terreinverkenning en voormeting gaan we enerzijds na welke zorgethische problemen de zorgverleners zelf zien op hun dienst en welke processen hier volgens hen toe bijdragen. Anderzijds brengen we de zorgethische competenties van de medewerkers in kaart. Vervolgens ondergaat de lerende gemeenschap het ervaringstraject door exposure in de rol van zorgontvanger op de eenheid palliatieve zorgverlening. Afronden van het onderzoek gebeurt via een nameting van de verschuivingen die van de zorgethische competenties door deelname aan de interventie; evenals een procesevaluatie over hoe het traject ervaren werd.

Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de dienst Palliatieve en Continue Zorg (Kliniek Sint Jan Brussel), Expertisecentrum Resilient People (UCLL Hogeschool) en het Academisch Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (KU Leuven). 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium