Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Activiteiten

Onderwijs

Om de missie te realiseren, organiseert het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde hoogwaardig universitair onderwijs voor verpleegkundigen en vroedvrouwen. In een inhoudelijk sterk uitgebouwd schakel- en masterprogramma voor Verpleeg- en Vroedkunde kunnen verpleegkundigen en vroedvrouwen de noodzakelijke competenties ontwikkelen om hun kernrol als academisch gevormde zorgverleners, leidinggevenden, opleiders of wetenschappers in een snel veranderend zorgklimaat op te nemen.  Het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde ondersteunt vanuit haar expertise eveneens masteropleidingen voor andere professionals en wetenschappers op het terrein van de gezondheidszorg en levert een substantiële bijdrage aan de vorming van doctoraatsstudenten via begeleiding van jonge onderzoekers en actieve participatie aan de Doctoral School Biomedical Sciences. Daarnaast biedt AccentVV een sterk jaarlijks programma voor Permanente Vorming, waarbij via studiedagen, cursussen en debatten wordt ingespeeld op actuele thema’s binnen de zorg en nieuwe evidentie met zorgprofessionals wordt gedeeld.

Onderzoek

Het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde verricht eveneens toonaangevend onderzoek rond het ontwikkelen en testen van zorginterventies, het optimaliseren van de zorgorganisatie op micro- en meso-niveau, het implementeren van effectieve interventies, zorgethische aspecten en persoonsgerichte verpleegkundige- en vroedkundige zorg. Door in te zetten op het verbeteren van zorgprocessen en outcomes bij diverse doelgroepen en binnen verschillende zorgsectoren, zal ons onderzoek fundamenteel bijdragen aan de persoonsgerichtheid, effectiviteit, toegankelijkheid, tijdigheid, veiligheid en efficiëntie van kwaliteitsvolle zorg. AccentVV ambieert bovendien om de resultaten uit onderzoek te vertalen in concrete aanbevelingen ter verbetering van de klinische praktijk, en zal richting geven aan het maatschappelijke debat rond toekomstige zorgverlening. AccentVV wil hierbij sterk investeren in het ontplooien van leiderschap in de zorg.

Maatschappelijke dienstverlening

In het kader van maatschappelijke dienstverlening, bouwt het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde aan een netwerk voor klinisch leiderschap, alsook een actieve betrokkenheid van al haar medewerkers bij de werking van overheidsinstellingen, patiëntenorganisaties, zorgorganisaties, beroepsorganisaties en relevante commissies en advies- en beleidsorganen, en dit zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. Daarnaast moedigt AccentVV zijn medewerkers aan om in de zorgpraktijk actief te zijn, om zo de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijkvoering maximaal te bevorderen.